На 02.03.2022 г. „МАР-КРАФТ“ ЕООД сключи административен договор № BG06RDNP001-5.003- 0002-C01

На 02.03.2022 г. „МАР-КРАФТ“ ЕООД сключи административен договор № BG06RDNP001-5.003-0002-C01 по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа заинвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятниприродни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5„Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат наприродни бедствия, и въвеждане на подходящи …

На 15.11.2021 г. „МАР-КРАФТ“ ЕООД сключи административен договор № BG06RDNP001-5.001- 0037-C01

На 15.11.2021 г. „МАР-КРАФТ“ ЕООД сключи административен договор № BG06RDNP001-5.001-0037-C01 по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа заинвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятниприродни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5„Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат наприродни бедствия, и въвеждане на подходящи …

Фирма „Мар-Крафт“ ЕООД е бенефициент по договор № BG06RDNP001-4.008-0631-C01 за финансиране на проект № BG06RDNP001-4.008-0631 с наименование „Модернизация на птицеферма“

Фирма „Мар-Крафт“ ЕООД е бенефициент по договор № BG06RDNP001-4.008-0631-C01 за финансиране на проект № BG06RDNP001-4.008-0631 с наименование „Модернизация на птицеферма“. Проектът се изпълнява по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием …

088 668 8535