Органична Тор

Начин на използване

Птичият тор е ценен бързодействащ и високо концентриран. Той е, най-богатият от всички органични торове. Съдържа три пъти повече азот и калий и около четири пъти повече фосфор в сравнение с обикновения оборски тор. С богатото си съдържание добре ферментиралия птичи тор е подходящ за всички видове растения – зеленчуци, овошки , лозя и цветя.

Технология и предимства
Екологичен биостимулатор за разтеж на растенията и подобрител на почвеното плодородие.

При разработката са взети предвид технологията на производство и действащите нормативни документи.

     Птичият тор е ценен бързодействащ и високо концентриран.Той е, най-богатият от всички органични торове. Съдържа три пъти повече азот и калий и около четири пъти повече фосфор в сравнение с обикновения оборски тор. С богатото си съдържание добре ферментиралия птичи тор е подходяж за всички видове растения – зеленчуци, овошки, лозя и цветя.

     Технологията предлага система на обработка на тора, кояте се основава на чиста ферментация и изсушаващ процес. Чистата свежа тор се обработва без допълнителни добавки. Ферментацията се извършва във вани, което позволява точно регулиране на водосъдържанието на крайният продукт.

     I. Аеробна ферментация и изсушаващ процес;

     II. Финилизиращ изсушаващ процес (получава се естествена гранула).

Предимства и значение на органичните торове за почвеното плодородие:

 1. Органичните торове са богат източник на хранителни вещества за растенията. С тях се внасят редица макро и микро елементи, поради което с правои се наричат пълни торове.

     2. Хранителните вещества от органичните торове се освобождават постепенно, поради което тези торове имат продължително последействие.

     3. Органичните торове представляват фактор за възпроизводство на почвеното плодородие, като се поддържа равновесието на хумуса в почвата. Изследванията в Катедрата по агрохимия показват, че съвместното внасяне на минерални и органични торове повишава екологичната пластичност на почвата и стабилизира съдържанието на хумоса на изходното му ниво. Органичните торове обогатяват почвата с полезна микрофлора и представляват важен източник на храна и енергия за почвените микроорганизми. Благодарение на отделения въглероден диоксид се засилва фотосинтезата.

     4. Органините торове имат мелиоративно значение, тъй като подобряват структурата на почвата, повишават водозадържащата и способност, повишават реакцията на почвената среда, сорбиционния капацитет, степента на наситеност на почвата с бази.

     5. В резултат на внасянето на органичните торове се подобрява азотния баланс на почвата.

     6. С изплозването на органичните торове се решават редица екологични проблеми. Бързината и ефективността на птичия тор ч пставя на едно стъпало с минералните торове.

088 668 8535