Фирма „Мар-Крафт“ ЕООД е бенефициент по договор № BG06RDNP001-4.008-0631-C01 за финансиране на проект № BG06RDNP001-4.008-0631 с наименование „Модернизация на птицеферма“

Фирма „Мар-Крафт“ ЕООД е бенефициент по договор № BG06RDNP001-4.008-0631-C01 за финансиране на проект № BG06RDNP001-4.008-0631 с наименование „Модернизация на птицеферма“. Проектът се изпълнява по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“. Общата стойност на финансирането по проекта е 488 974 лв.

088 668 8535