На 15.11.2021 г. „МАР-КРАФТ“ ЕООД сключи административен договор № BG06RDNP001-5.001- 0037-C01

На 15.11.2021 г. „МАР-КРАФТ“ ЕООД сключи административен договор № BG06RDNP001-5.001-
0037-C01 по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за
инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни
природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5
„Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на
природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г.
Инвестициите по проекта са насочени към към изпълняване на основната цел на процедурата, а
именно: намаляване на риска и ограничаване на последствията от заразни болести по животните,
което ще спомогне за защита на селскостопанското производство от въздействието на природни
бедствия и ще се ограничи възможността за разширяване на заразни болести, наблюдавани при
птиците. Предприетите действия осигуряват възможност за повишаване на хигиената и
подобряване на биологичната среда в животновъдните стопанства, което от своя страна ще
допринесе за минимизиране на риска от заразни болести на отглежданите животни.
Подпомагането косвено ще осигури възможност за подобряване на конкурентоспособността и
устойчивостта на стопанствата, в случай на появата на такива бедствия или явления.

088 668 8535